VNEXPRESS MARATHON

HÀ NỘI MIDNIGHT 2020

Đơn vị tổ chức

Đơn vị đồng tổ chức

Tài trợ Vàng

Nhà Tài Trợ Bạc

Nhà Tài Trợ Đồng

Đơn vị tài trợ

Đối tác đồng hành

Phân phối vé

Nhà Tài Trợ Vận Chuyển

Nhà Tài Trợ Bảo Hiểm

Nhà Tài Trợ Sản Phẩm

Đối tác truyền thông