VNEXPRESS MARATHON

HUẾ 2020

Đơn vị tổ chức

Đối tác đồng hành

Tài Trợ Bạc

Tài Trợ Đồng

Đơn vị tài trợ

Phân phối vé

Sản Phẩm

Vận Chuyển

Bảo Hiểm

Đối tác truyền thông

Đối tác chuyên môn