Ngày đua 28/08/2022

Đơn vị tổ chức

Tài Trợ Bạc

Tài Trợ Đồng

Nhà tài trợ dinh dưỡng

Đơn vị tài trợ

Sản Phẩm

Đối tác giám sát hình ảnh

Bảo Hiểm

Vận Chuyển