Đơn vị tổ chức

Nhà Tài Trợ Bạc

Nhà Tài Trợ Đồng

Đơn vị tài trợ

Phân phối vé

Nhà Tài Trợ Sản Phẩm

Nhà Tài Trợ Vận Chuyển

Nhà Tài Trợ Bảo Hiểm

Đối tác truyền thông

Đối tác chuyên môn