STT Số BIB Họ tên Tên trên BIB Giới tính Cỡ áo
STT Tên nhóm Số thành viên Link chi tiết