• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Ngày khởi động:22/07/2022-24/07/2022
  • Ngày thi đấu:24/07/2022