• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Hạ Long
  • Racekit:06/09/2024-07/09/2024
  • Ngày thi đấu:08/09/2024