• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Hồ Chí Minh
  • Racekit:01/03/2024-02/03/2024
  • Ngày thi đấu:03/03/2024