• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
  • Ngày khởi động:26/08/2022-28/08/2022
  • Ngày thi đấu:28/08/2022