Nhóm: Ultrain

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hứa Thanh Giang (BIB: 142600)
2 Tạ Thị Minh Nghĩa (BIB: 142387) Tạ Thị Minh Nghĩa
Nam
3 Bùi Tuấn Lâm (BIB: 142378) Bùi Tuấn Lâm
4 Lưu Chí Hùng (BIB: 142382) Lưu Chí Hùng
5 Ngô Đăng Thanh (BIB: 142383) Ngô Đăng Thanh
6 Nguyễn Nhâm Duy Côi (BIB: 142381) Nguyễn Nhâm Duy Côi
7 nguyễn tiến hùng (BIB: 142613)
8 Tô Tấn Tài (BIB: 142386) Tô Tấn Tài
9 Trần Ngọc (BIB: 142379) Trần Ngọc
10 Đoàn Ngọc Hoàng (BIB: 142388) Đoàn Ngọc Hoàng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Thị Lai (BIB: 121368) Lê Thị Lai
2 Nguyễn Lệ Trân (BIB: 121361) Nguyễn Lệ Trân
3 Trần Đỗ Ngọc Châu (BIB: 121360) Trần Đỗ Ngọc Châu
4 Đào Thị Quỳnh Thoa (BIB: 121603)
Nam
5 Bùi Văn Tuấn (BIB: 121369) Bùi Văn Tuấn
6 Chu Văn Lợi (BIB: 121363) Chu Văn Lợi
7 Hoàng Văn Hơn (BIB: 121362) Hoàng Văn Hơn
8 Lê Văn Tùng (BIB: 121367) Lê Văn Tùng
9 Nguyễn Phùng Thắng (BIB: 121365) Nguyễn Phùng Thắng
10 Đỗ Khánh Duy (BIB: 121364) Đỗ Khánh Duy

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Lam Sylvie (BIB: 142380) Lam Sylvie
Nam
2 Dương Thanh An (BIB: 142384) Dương Thanh An
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Đặng Thị Việt Trinh (BIB: 121359) Đặng Thị Việt Trinh
Nam