• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội
  • Ngày khởi động:24/11/2022-26/11/2022
  • Ngày thi đấu:26/11/2022