• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội
  • Ngày khởi động:08/01/2021-09/01/2021
  • Ngày thi đấu:20/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm