Nhóm: Hà Tĩnh Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Lê Thị Kim Tuyến (BIB: 91963) Lê Thị Kim Tuyến
2 Đinh thị minh tâm (BIB: 90428) Đinh thị minh tâm
Nam
3 Dương Xuân Nam (BIB: 91348) Dương Xuân Nam
4 NGÔ THẾ HÙNG (BIB: 93297) NGÔ THẾ HÙNG
5 Nguyễn Như Thắng (BIB: 93304) Nguyễn Như Thắng
6 Nguyễn Thanh Trà (BIB: 90925) Nguyễn Thanh Trà
7 Nguyễn Thuận (BIB: 92910) Nguyễn Thuận
8 Nguyễn Tiến Dụng (BIB: 92753) Nguyễn Tiến Dụng
9 Phạm Quang Tú (BIB: 90623) Phạm Quang Tú
10 Đoàn Quốc Chung (BIB: 90683) Đoàn Quốc Chung
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Thị Nhân (BIB: 80336) Lê Thị Nhân
2 Nguyễn thị trà Giang (BIB: 83012) Nguyễn thị trà Giang
3 Phan Trà (BIB: 80861) Phan Trà
4 Trần Thị Thanh Hà (BIB: 81438) Trần Thị Thanh Hà
Nam
5 Hà Thế Việt (BIB: 80316) Hà Thế Việt
6 nguyễn phi hùng (BIB: 80144) nguyễn phi hùng
7 Nguyễn Trần Đạt (BIB: 82787) Nguyễn Trần Đạt
8 Nguyễn văn Tiến (BIB: 82788) Nguyễn văn Tiến
9 Thái Khắc Chí (BIB: 82775) Thái Khắc Chí
10 Đoàn Văn Thế (BIB: 83034) Đoàn Văn Thế

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Văn Doãn (BIB: 91551) Nguyễn Văn Doãn
2 Phan Đình Đông (BIB: 90895) Phan Đình Đông
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Duy Anh (BIB: 81664) Nguyễn Duy Anh