Nhóm: Hà Tĩnh Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Lê Thị Kim Tuyến (BIB: 142085) Lê Thị Kim Tuyến
2 Nguyễn Thị Hồng (BIB: 142087) Nguyễn Thị Hồng
Nam
3 Lê chí quốc vương (BIB: 142611)
4 Lê Phong Thái (BIB: 142090) Lê Phong Thái
5 Nguyễn Quốc Khánh (BIB: 142091) Nguyễn Quốc Khánh
6 Nguyễn Thanh Bình (BIB: 142093) Nguyễn Thanh Bình
7 Phan Anh Dũng (BIB: 142092) Phan Anh Dũng
8 Trần Ngọc Hiếu (BIB: 142094) Trần Ngọc Hiếu
9 Trần Đức Công (BIB: 142089) Trần Đức Công
10 Vũ Nam Long (BIB: 142088) Vũ Nam Long
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Thị Trang (BIB: 121089) Lê Thị Trang
2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền (BIB: 121090) Nguyễn Thị Thanh Tuyền
3 Thái Thị Thu Hằng (BIB: 121086) Thái Thị Thu Hằng
4 Đặng Thị Tố Hoa (BIB: 121087) Đặng Thị Tố Hoa
Nam
5 Hà Thế Việt (BIB: 121079) Hà Thế Việt
6 Nguyễn Duy Anh (BIB: 121081) Nguyễn Duy Anh
7 Nguyễn Ngọc Thức (BIB: 121085) Nguyễn Ngọc Thức
8 Nguyễn Văn Nam (BIB: 121088) Nguyễn Văn Nam
9 Thái Khắc Chí (BIB: 121083) Thái Khắc Chí
10 Đoàn Văn Thế (BIB: 121084) Đoàn Văn Thế

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Phan Đình Đông (BIB: 142084) Phan Đình Đông
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Lê Viết Cường (BIB: 121082) Lê Viết Cường
2 Phan Quỳnh Lam (BIB: 121080) Phan Quỳnh Lam