Nhóm: Hồ Lộn Team

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Le Thi Thuy Phuong (BIB: 142122) Le Thi Thuy Phuong
2 Nguyễn Kim Chi (BIB: 142124) Nguyễn Kim Chi
Nam
3 Lương Ngọc Long (BIB: 142129) Lương Ngọc Long
4 Nguyễn Duy Khiêm (BIB: 142127) Nguyễn Duy Khiêm
5 NGUYỄN MINH HẢI (BIB: 142121) NGUYỄN MINH HẢI
6 Nguyễn Quang Huy (BIB: 142125) Nguyễn Quang Huy
7 PHẠM TUẤN ANH (BIB: 142120) PHẠM TUẤN ANH
8 Trần Tiến Đạt (BIB: 142128) Trần Tiến Đạt
9 Văn Đình Toản (BIB: 142126) Văn Đình Toản
10 Đào Bá Thành (BIB: 142130) Đào Bá Thành
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Cao Nguyệt Hằng (BIB: 121119) Cao Nguyệt Hằng
2 Dương Thị Hạnh (BIB: 121614) Dương Thị Hạnh
3 Ngô Thùy Duyên (BIB: 121121) Ngô Thùy Duyên
4 Nguyễn Thu Trà (BIB: 121118) Nguyễn Thu Trà
Nam
5 Ngô Mạnh Hà (BIB: 121115) Ngô Mạnh Hà
6 Nguyen Hoang Cuong (BIB: 121113) Nguyen Hoang Cuong
7 Nguyễn Hữu Dũng (BIB: 121114) Nguyễn Hữu Dũng
8 Phạm Ngọc Đông (BIB: 121120) Phạm Ngọc Đông
9 Phạm Tuấn Hạnh (BIB: 121116) Phạm Tuấn Hạnh
10 Văn Minh Thắng (BIB: 121112) Văn Minh Thắng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nam Best (BIB: 142119) Nam Best
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam