Nhóm: Hồ Lộn Team

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hoàng Xuân Vân Anh (BIB: 90458) Hoàng Xuân Vân Anh
2 Le Thi Thuy Phuong (BIB: 90758) Le Thi Thuy Phuong
Nam
3 Hà Trọng Trường (BIB: 90807) Hà Trọng Trường
4 Nam Best (BIB: 90084) Nam Best
5 Nguyễn Duy Khiêm (BIB: 92020) Nguyễn Duy Khiêm
6 Nguyễn Quang Huy (BIB: 92006) Nguyễn Quang Huy
7 Nguyễn Thanh Sơn (BIB: 90377) Nguyễn Thanh Sơn
8 Phạm Trung Kiên (BIB: 90696) Phạm Trung Kiên
9 PHẠM TUẤN ANH (BIB: 90219) PHẠM TUẤN ANH
10 Văn Đình Toản (BIB: 92015) Văn Đình Toản
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Cao Nguyệt Hằng (BIB: 83461) Cao Nguyệt Hằng
2 LÊ QUỲNH ANH (BIB: 82567) LÊ QUỲNH ANH
3 Nguyễn Thị Thái Hằng (BIB: 82467) Nguyễn Thị Thái Hằng
4 Phạm Thị Hải (BIB: 83242) Phạm Thị Hải
Nam
5 Ngô Ba Duy (BIB: 82534) Ngô Ba Duy
6 Ngô Mạnh Hà (BIB: 81954) Ngô Mạnh Hà
7 Nguyen Hoang Cuong (BIB: 80708) Nguyen Hoang Cuong
8 Nguyễn Hữu Dũng (BIB: 80972) Nguyễn Hữu Dũng
9 Phạm Tuấn Hạnh (BIB: 82480) Phạm Tuấn Hạnh
10 Văn Minh Thắng (BIB: 80686) Văn Minh Thắng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Kim Chi (BIB: 91567) Nguyễn Kim Chi
Nam
2 NGUYỄN TÂN TIẾN (BIB: 91702) NGUYỄN TÂN TIẾN
3 Nguyen Tien Thanh (BIB: 93333) Nguyen Tien Thanh
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam