Nhóm: DAR

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Đường (BIB: 142045) Nguyễn Thị Đường
2 Trần Thị Ngọc Trâm (BIB: 142039) Trần Thị Ngọc Trâm
Nam
3 Lại Đức Nghĩa (BIB: 142041) Lại Đức Nghĩa
4 Lâm Văn Thuận (BIB: 142044) Lâm Văn Thuận
5 NGÔ TUẤN PHƯƠNG (BIB: 142037) NGÔ TUẤN PHƯƠNG
6 Nguyễn Bá Phúc (BIB: 142036) Nguyễn Bá Phúc
7 Nguyễn Hoàng Nam (BIB: 142046) Nguyễn Hoàng Nam
8 Phan Anh Toàn (BIB: 142617) Phan Anh Toàn
9 Phung Thanh (BIB: 142040) Phung Thanh
10 Đào Như Ý (BIB: 142043) Đào Như Ý
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Thị Nga (BIB: 121601)
2 Nguyễn Thị Dung (BIB: 121043) Nguyễn Thị Dung
3 Nguyễn Thị Hưởng (BIB: 121046) Nguyễn Thị Hưởng
4 Đoàn Thị Quỳnh Giang (BIB: 121045) Đoàn Thị Quỳnh Giang
Nam
5 Bùi Thanh Bình (BIB: 121044) Bùi Thanh Bình
6 Minh Ngọc (BIB: 121041) Minh Ngọc
7 Nguyen Duy Lam (BIB: 121038) Nguyen Duy Lam
8 NGUYỄN ĐẮC CƯ (BIB: 121042) NGUYỄN ĐẮC CƯ
9 Trịnh Quốc Minh (BIB: 121039) Trịnh Quốc Minh
10 Đỗ Duy Tấn (BIB: 121620) Đỗ Duy Tấn

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Hà Quang Duy (BIB: 142042) Hà Quang Duy
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thuý Trinh (BIB: 121036) Nguyễn Thị Thuý Trinh
Nam
2 Hoàng việt quốc (BIB: 121035) Hoàng việt quốc