Nhóm: TPR Team

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Mimi YONGTHABOUN (BIB: 142614)
2 Phạm Thị Kim Oanh (BIB: 142374) Phạm Thị Kim Oanh
Nam
3 CAO XUAN LOC (BIB: 142371) CAO XUAN LOC
4 Dương Minh Vương (BIB: 142368)
5 Kiều Trí Thuấn (BIB: 142367) Kiều Trí Thuấn
6 Nguyễn Anh Dũng (BIB: 142376) Nguyễn Anh Dũng
7 Nguyễn Minh Phụng (BIB: 142375) Nguyễn Minh Phụng
8 Nguyễn Việt Linh (BIB: 142370) Nguyễn Việt Linh
9 Phạm Anh Tùng (BIB: 142372) Phạm Anh Tùng
10 Đỗ Ngọc Dương (BIB: 142369) Đỗ Ngọc Dương
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BIB: 121357) Nguyễn Thị Hồng Hạnh
2 Nguyễn Thị Thu Vân (BIB: 121349) Nguyễn Thị Thu Vân
3 Nguyễn Thu Hương (BIB: 121358) Nguyễn Thu Hương
4 Phạm Thị Thuỷ (BIB: 121350) Phạm Thị Thuỷ
Nam
5 Lê Đăng Đức (BIB: 121353) Lê Đăng Đức
6 Nguyễn Thành Lộc (BIB: 121351) Nguyễn Thành Lộc
7 Nguyễn Văn Thao (BIB: 121352) Nguyễn Văn Thao
8 Nguyễn Đình Tú (BIB: 121356) Nguyễn Đình Tú
9 Trần Trọng Hải (BIB: 121348) Trần Trọng Hải
10 Trần Trung Dũng (BIB: 121347) Trần Trung Dũng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Trần Thị Hậu (BIB: 142373) Trần Thị Hậu
Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Khánh Hà (BIB: 121354) Lê Khánh Hà
2 Lê Khánh Ngọc (BIB: 121355) Lê Khánh Ngọc
Nam