Nhóm: TPR Team

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Bích (BIB: 90422) Nguyễn Thị Bích
2 Phạm Thị Diễm Hằng (BIB: 91646) Phạm Thị Diễm Hằng
Nam
3 CAO XUAN LOC (BIB: 91711) CAO XUAN LOC
4 Dương Minh Vương (BIB: 91060) Dương Minh Vương
5 Kiều Trí Thuấn (BIB: 90323) Kiều Trí Thuấn
6 Nguyễn Anh Dũng (BIB: 93378) Nguyễn Anh Dũng
7 Nguyễn Minh Phụng (BIB: 93069) Nguyễn Minh Phụng
8 Nguyễn Văn An (BIB: 90935) Nguyễn Văn An
9 Nguyễn Việt Linh (BIB: 91621) Nguyễn Việt Linh
10 Phạm Anh Tùng (BIB: 91899) Phạm Anh Tùng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị Minh Hằng (BIB: 80437) Hoàng Thị Minh Hằng
2 Nguyễn Thị Thu Vân (BIB: 80066) Nguyễn Thị Thu Vân
3 Phạm Thị Thuỷ (BIB: 80307) Phạm Thị Thuỷ
Nam
4 Lê Đăng Đức (BIB: 81510) Lê Đăng Đức
5 Nguyễn Anh Vũ (BIB: 81372) Nguyễn Anh Vũ
6 Nguyễn Thành Lộc (BIB: 81031) Nguyễn Thành Lộc
7 Nguyễn Văn Thao (BIB: 81288) Nguyễn Văn Thao
8 Nguyễn Đình Tú (BIB: 81668) Nguyễn Đình Tú
9 Trần Trọng Hải (BIB: 80013) Trần Trọng Hải
10 Trần Trung Dũng (BIB: 80007) Trần Trung Dũng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Trần Thị Hậu (BIB: 91907) Trần Thị Hậu
Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Khánh Hà (BIB: 81543) Lê Khánh Hà
2 Lê Khánh Ngọc (BIB: 81586) Lê Khánh Ngọc
Nam