Nhóm: Hoa Binh Park Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Phương Thuỳ (BIB: 92974) Nguyễn Phương Thuỳ
2 Nguyễn Thị Vân Anh (BIB: 92837) Nguyễn Thị Vân Anh
Nam
3 Bùi Đức Long (BIB: 92998) Bùi Đức Long
4 Hoàng Đức Huy (BIB: 92954) Hoàng Đức Huy
5 Lương Xuân Long (BIB: 90139) Lương Xuân Long
6 Nguyễn Duy Hoàn (BIB: 92929) Nguyễn Duy Hoàn
7 Nguyễn tiến Toàn (BIB: 92657) Nguyễn tiến Toàn
8 Nguyễn Đức Tuyền (BIB: 92545) Nguyễn Đức Tuyền
9 Trịnh Nam Hải (BIB: 93093) Trịnh Nam Hải
10 Vũ Văn Luân (BIB: 92930) Vũ Văn Luân
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Thư (BIB: 81229) Lê Thư
2 Nguyễn Thị Hoàng Yến (BIB: 83031) Nguyễn Thị Hoàng Yến
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền (BIB: 83094) Nguyễn Thị Thanh Huyền
4 Đỗ Thị Mai (BIB: 83477) Đỗ Thị Mai
Nam
5 Nguyễn Ngọc Nam (BIB: 82324) Nguyễn Ngọc Nam
6 Nguyễn Quốc Khánh (BIB: 81823) Nguyễn Quốc Khánh
7 Nguyễn Trường Sơn (BIB: 81212) Nguyễn Trường Sơn
8 Phạm Quang Chiến (BIB: 80809) Phạm Quang Chiến
9 Tạ Quang Huy (BIB: 80254) Tạ Quang Huy
10 Đỗ Bá Đoàn (BIB: 80561) Đỗ Bá Đoàn

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Thành Trung (BIB: 91368) Nguyễn Thành Trung
2 Đào Duy Hưng (BIB: 90225) Đào Duy Hưng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Vũ Thanh Vân (BIB: 83072) Vũ Thanh Vân
Nam