Nhóm: Cau Giay Park Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị Lan Anh (BIB: 90129) Hoàng Thị Lan Anh
2 Nông Thị Chang (BIB: 92421) Nông Thị Chang
Nam
3 Giáp Văn Minh (BIB: 91725) Giáp Văn Minh
4 Hà Văn Khiên (BIB: 91719) Hà Văn Khiên
5 Nguyễn Vương Long (BIB: 92570) Nguyễn Vương Long
6 Phạm Viết Thái (BIB: 91783) Phạm Viết Thái
7 Phạm Đức Luân (BIB: 91477) Phạm Đức Luân
8 Tạ Việt Anh (BIB: 91643) Tạ Việt Anh
9 Tô Quang Tiến (BIB: 92527) Tô Quang Tiến
10 Đào Hoàng Đức (BIB: 92067) Đào Hoàng Đức
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi Thị Ngọc Bích (BIB: 80131) Bùi Thị Ngọc Bích
2 Nguyen Quynh Hoa (BIB: 81714) Nguyen Quynh Hoa
3 Tran Khanh Linh (BIB: 81639) Tran Khanh Linh
4 Vũ Thị Phương Dung (BIB: 80547) Vũ Thị Phương Dung
Nam
5 Lê Quang Chương (BIB: 80041) Lê Quang Chương
6 Nguyễn Trọng Vĩnh (BIB: 80585) Nguyễn Trọng Vĩnh
7 Nguyễn Văn Bình (BIB: 80513) Nguyễn Văn Bình
8 NGUYỄN VĂN TUẤN (BIB: 81094) NGUYỄN VĂN TUẤN
9 Phan Anh Tuấn (BIB: 81851) Phan Anh Tuấn
10 Đỗ Văn Tuyên (BIB: 82548) Đỗ Văn Tuyên

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Ngô Anh Tu (BIB: 90102) Ngô Anh Tu
2 Nguyễn Mạnh Hùng (BIB: 90267) Nguyễn Mạnh Hùng
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Lê Vũ Cường (BIB: 82141) Lê Vũ Cường