Nhóm: CGPR-ANTA

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị Lan Anh (BIB: 142025) Hoàng Thị Lan Anh
2 Nông Thị Chang (BIB: 142030) Nông Thị Chang
Nam
3 NGUYỄN CÁT CHIẾN (BIB: 142033) NGUYỄN CÁT CHIẾN
4 Nguyễn Mạnh Hùng (BIB: 142026) Nguyễn Mạnh Hùng
5 Nguyễn Đăng Công (BIB: 142034) Nguyễn Đăng Công
6 Nhan Tran (BIB: 142035) Nhan Tran
7 Phạm Đức Luân (BIB: 142028) Phạm Đức Luân
8 Tạ Việt Anh (BIB: 142029) Tạ Việt Anh
9 Trần Đức Việt (BIB: 142027) Trần Đức Việt
10 Đặng Anh Quân (BIB: 142032) Đặng Anh Quân
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 BÙI HUYỀN THƯƠNG (BIB: 121602)
2 Bùi Thị Ngọc Bích (BIB: 121025) Bùi Thị Ngọc Bích
3 NGUYỄN NGỌC HÀ (BIB: 121034) NGUYỄN NGỌC HÀ
4 Tran Khanh Linh (BIB: 121027) Tran Khanh Linh
Nam
5 Lê Quang Chương (BIB: 121024) Lê Quang Chương
6 Nguyễn Văn Bình (BIB: 121026) Nguyễn Văn Bình
7 Phạm Văn Cường (BIB: 121604)
8 Phan Anh Tuấn (BIB: 121029) Phan Anh Tuấn
9 Trần Văn Sơn (BIB: 121030) Trần Văn Sơn
10 Đỗ Văn Tuyên (BIB: 121033) Đỗ Văn Tuyên

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Vương Long (BIB: 142031) Nguyễn Vương Long
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Tô Quang Tiến (BIB: 121032) Tô Quang Tiến