Nhóm: HTR - Hà Tĩnh Runners 3

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 HOANG THI LANH (BIB: 142205) HOANG THI LANH
2 Nguyễn Thị Trà Giang (BIB: 142209) Nguyễn Thị Trà Giang
Nam
3 Bùi Thành Công (BIB: 142201) Bùi Thành Công
4 Lò Văn Hồng (BIB: 142211) Lò Văn Hồng
5 Nguyễn Thanh Trà (BIB: 142203) Nguyễn Thanh Trà
6 Nguyễn Văn Hiếu (BIB: 142607)
7 Nguyễn văn Long (BIB: 142206) Nguyễn văn Long
8 Phạm Ngọc Tân (BIB: 142608)
9 Trương Việt Thành (BIB: 142602)
10 Văn Thuyết (BIB: 142207) Văn Thuyết
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Chu Thị Hải Yến (BIB: 121605)
2 Hoàng Kim Huế (BIB: 121194) Hoàng Kim Huế
3 LÊ THỊ NHÂN (BIB: 121197) LÊ THỊ NHÂN
4 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (BIB: 121200) Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Nam
5 Bùi ngọc Phú (BIB: 121198) Bùi ngọc Phú
6 Hoàng Hữu Hanh (BIB: 121600)
7 Nguyễn Doãn Hưng (BIB: 121193) Nguyễn Doãn Hưng
8 Nguyễn Tiến Quân (BIB: 121196) Nguyễn Tiến Quân
9 Nguyễn Viết Cường (BIB: 121191) Nguyễn Viết Cường
10 Thân Văn Đào (BIB: 121201) Thân Văn Đào

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hồ Minh Trang Nhã (BIB: 142210) Hồ Minh Trang Nhã
Nam
2 Đoàn Quốc Chung (BIB: 142202) Đoàn Quốc Chung
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Phan Văn Quang (BIB: 121199) Phan Văn Quang