Nhóm: HPR (Haiphong Runners)

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Ngọc Hà (BIB: 142618) Nguyễn Thị Ngọc Hà
2 Phạm Thị Ngọc Quỳnh (BIB: 142176) Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Nam
3 Nguyễn Duy Sỹ (BIB: 142178) Nguyễn Duy Sỹ
4 Nguyễn Mạnh Lân (BIB: 142170) Nguyễn Mạnh Lân
5 Nguyễn Thuỳ Dương (BIB: 142174) Nguyễn Thuỳ Dương
6 Nguyễn Văn Cảnh (BIB: 142168) Nguyễn Văn Cảnh
7 PHẠM NGỌC HƯNG (BIB: 142169) PHẠM NGỌC HƯNG
8 Vũ Đức Hiệu (BIB: 142172) Vũ Đức Hiệu
9 Đặng Quang Hưng (BIB: 142175) Đặng Quang Hưng
10 đỗ văn Kiên (BIB: 142171) đỗ văn Kiên
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hoàng Hương Thuỷ (BIB: 121164) Hoàng Hương Thuỷ
2 Lương Ngọc Thảo (BIB: 121160) Lương Ngọc Thảo
3 Phạm thị Minh Nụ (BIB: 121621) Phạm thị Minh Nụ
4 Trần Hoàng Phương (BIB: 121166) Trần Hoàng Phương
5 Vũ Thị Thơ (BIB: 121163) Vũ Thị Thơ
Nam
6 Nguyễn Duy Khánh (BIB: 121158) Nguyễn Duy Khánh
7 Phạm Khánh Hoàng (BIB: 121161) Phạm Khánh Hoàng
8 Phạm Thanh Tùng (BIB: 121165) Phạm Thanh Tùng
9 Trần Hoài Nam (BIB: 121159) Trần Hoài Nam
10 Trương Văn Thuần (BIB: 121162) Trương Văn Thuần

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Đỗ Thúy (BIB: 142167) Đỗ Thúy
Nam
2 Trần Vũ Anh (BIB: 142177) Trần Vũ Anh
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Vũ Quốc Đạt (BIB: 121157) Vũ Quốc Đạt