Nhóm: HPR (Haiphong Runners)

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Đỗ Thúy (BIB: 90067) Đỗ Thúy
Nam
2 Kiều Xuân Hương (BIB: 94006) Kiều Xuân Hương
3 Nguyễn Mạnh Lân (BIB: 91691) Nguyễn Mạnh Lân
4 Nguyễn Thuỳ Dương (BIB: 92547) Nguyễn Thuỳ Dương
5 Nguyễn Trung Duy (BIB: 91955) Nguyễn Trung Duy
6 Nguyễn Văn Cảnh (BIB: 91550) Nguyễn Văn Cảnh
7 PHẠM NGỌC HƯNG (BIB: 91627) PHẠM NGỌC HƯNG
8 Vũ Đức Hiệu (BIB: 91958) Vũ Đức Hiệu
9 Đặng Quang Hưng (BIB: 92854) Đặng Quang Hưng
10 đỗ văn Kiên (BIB: 91774) đỗ văn Kiên
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lương Ngọc Thảo (BIB: 81964) Lương Ngọc Thảo
2 Nguyễn Thị Ngọc Hà (BIB: 81693) Nguyễn Thị Ngọc Hà
3 Phạm Quý Vui (BIB: 81589) Phạm Quý Vui
4 Phạm Thị Ngọc Quỳnh (BIB: 80900) Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Nam
5 Nguyễn Duy Khánh (BIB: 81822) Nguyễn Duy Khánh
6 Phạm Khánh Hoàng (BIB: 81968) Phạm Khánh Hoàng
7 Trần Hoài Nam (BIB: 81911) Trần Hoài Nam
8 Trần Vũ Anh (BIB: 80901) Trần Vũ Anh
9 Trương Văn Thuần (BIB: 83087) Trương Văn Thuần
10 Vũ Quốc Đạt (BIB: 81797) Vũ Quốc Đạt

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Phạm thị Minh Nụ (BIB: 91959) Phạm thị Minh Nụ
Nam
2 Phạm Quang Huy (BIB: 90462) Phạm Quang Huy
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thu (BIB: 81819) Nguyễn Thị Thu
Nam