Nhóm: Quảng Bình Runners 1

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Hồng Kỳ (BIB: 142250) Nguyễn Hồng Kỳ
2 Nguyễn Thị Hiền (BIB: 142255) Nguyễn Thị Hiền
Nam
3 Gable Daniel (BIB: 142260) Gable Daniel
4 Hoang Tan Viet (BIB: 142257) Hoang Tan Viet
5 Hoàng Xuân Tiễn (BIB: 142249) Hoàng Xuân Tiễn
6 Trần Trung Thành (BIB: 142258) Trần Trung Thành
7 Trần Văn Mười (BIB: 142251) Trần Văn Mười
8 Trương Công Toản (BIB: 142253) Trương Công Toản
9 Đỗ Khắc An (BIB: 142259) Đỗ Khắc An
10 Đoàn Thanh Sơn (BIB: 142252) Đoàn Thanh Sơn
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Dương Thị Cẩm Hương (BIB: 121243) Dương Thị Cẩm Hương
2 Nguyễn Thị Bạch Trúc (BIB: 121239) Nguyễn Thị Bạch Trúc
3 Phạm Trần Thuỳ Anh (BIB: 121237) Phạm Trần Thuỳ Anh
4 Trần Thị Thuỳ Trang (BIB: 121240) Trần Thị Thuỳ Trang
Nam
5 Ngô Đình Nghĩa (BIB: 121238) Ngô Đình Nghĩa
6 Nguyễn Ngọc Nhân (BIB: 121245) Nguyễn Ngọc Nhân
7 Phạm Tiến Dũng (BIB: 121235) Phạm Tiến Dũng
8 Phan châu (BIB: 121244) Phan châu
9 Trần Kim Huế (BIB: 121617) Trần Kim Huế
10 Đậu Minh Đức (BIB: 121242) Đậu Minh Đức

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Mai Nam (BIB: 142254) Mai Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam