Nhóm: Tây Hà Nội Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Lê Thị Nga (BIB: 142292) Lê Thị Nga
2 Đào Thị Phương Lan (BIB: 142289) Đào Thị Phương Lan
Nam
3 Lê Quang Khải (BIB: 142294) Lê Quang Khải
4 Nguyễn Bách việt (BIB: 142291) Nguyễn Bách việt
5 Nguyễn Hải Thanh (BIB: 142286) Nguyễn Hải Thanh
6 Nguyễn Long Tuấn (BIB: 142287) Nguyễn Long Tuấn
7 Nguyễn Văn Thượng (BIB: 142293) Nguyễn Văn Thượng
8 Nguyễn Văn Điện (BIB: 142288) Nguyễn Văn Điện
9 Nguyễn xuân lợi (BIB: 142290) Nguyễn xuân lợi
10 Vũ Tiến Thành (BIB: 142285) Vũ Tiến Thành
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị Nin (BIB: 121272) Hoàng Thị Nin
2 Lê Thị Phương Anh (BIB: 121274) Lê Thị Phương Anh
3 Nguyễn Thị Lụa (BIB: 121270) Nguyễn Thị Lụa
4 Nguyễn Thị Đào (BIB: 121269) Nguyễn Thị Đào
Nam
5 Duong Huu Nam (BIB: 121277) Duong Huu Nam
6 Lê Quang Chính (BIB: 121276) Lê Quang Chính
7 Nguyễn Hiền Thu (BIB: 121271) Nguyễn Hiền Thu
8 Nguyễn Thành Nam (BIB: 121268) Nguyễn Thành Nam
9 Nguyễn Trọng Giang (BIB: 121278) Nguyễn Trọng Giang
10 Trịnh Thế Anh (BIB: 121616) Trịnh Thế Anh

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Chu Mạnh Hà (BIB: 142296) Chu Mạnh Hà
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Phú Thành (BIB: 121275) Nguyễn Phú Thành
2 Phạm Văn Phú (BIB: 121273) Phạm Văn Phú