Nhóm: GreenStar & Friend

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Hải Yến (BIB: 142057) Nguyễn Thị Hải Yến
2 Thái Thu Trang (BIB: 142055) Thái Thu Trang
Nam
3 Chu Văn Luyện (BIB: 142050) Chu Văn Luyện
4 Chu Viết Hà (BIB: 142047) Chu Viết Hà
5 Lê Đình Tới (BIB: 142054) Lê Đình Tới
6 NGÔ MINH HƯỞNG (BIB: 142052) NGÔ MINH HƯỞNG
7 Nguyễn Duy Chiến (BIB: 142053) Nguyễn Duy Chiến
8 Nguyen Ngoc Quang (BIB: 142049) Nguyen Ngoc Quang
9 Nguyễn Đông Định (BIB: 142056) Nguyễn Đông Định
10 Vu Tri Thanh (BIB: 142048) Vu Tri Thanh
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hoàng Mai (BIB: 121052) Hoàng Mai
2 Hứa thị yến chi (BIB: 121056) Hứa thị yến chi
3 Nguyễn Thị Vân Anh (BIB: 121050) Nguyễn Thị Vân Anh
4 Đỗ Thu Huyền (BIB: 121047) Đỗ Thu Huyền
Nam
5 Nguyễn Hữu Hải (BIB: 121053) Nguyễn Hữu Hải
6 Nguyễn Lê Đông (BIB: 121048) Nguyễn Lê Đông
7 Nguyễn phương Đông (BIB: 121051) Nguyễn phương Đông
8 Nguyễn Đoan Hải (BIB: 121057) Nguyễn Đoan Hải
9 Trần Văn Đăng (BIB: 121055) Trần Văn Đăng
10 Đinh Văn Hưng (BIB: 121054)

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Đào Mai Việt (BIB: 142051) Đào Mai Việt
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Chu Ngọc Hoàng Linh (BIB: 121049) Chu Ngọc Hoàng Linh
2 Hồ Văn Nam (BIB: 121058) Hồ Văn Nam