Nhóm: GreenStar & Friend

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Hải Yến (BIB: 93173) Nguyễn Thị Hải Yến
2 Thái Thu Trang (BIB: 93001) Thái Thu Trang
Nam
3 Chu Văn Luyện (BIB: 90150) Chu Văn Luyện
4 Chu Viết Hà (BIB: 90035) Chu Viết Hà
5 Lê Hồng Nhật (BIB: 93174) Lê Hồng Nhật
6 Lê Đình Tới (BIB: 91253) Lê Đình Tới
7 Nguyễn Duy Chiến (BIB: 91196) Nguyễn Duy Chiến
8 Nguyen Ngoc Quang (BIB: 90137) Nguyen Ngoc Quang
9 Nguyễn Đông Định (BIB: 93025) Nguyễn Đông Định
10 Vu Tri Thanh (BIB: 90063) Vu Tri Thanh
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hoàng Mai (BIB: 80671) Hoàng Mai
2 Hứa thị yến chi (BIB: 83181) Hứa thị yến chi
3 Nguyễn Thị Vân Anh (BIB: 80527) Nguyễn Thị Vân Anh
4 Đỗ Thu Huyền (BIB: 80072) Đỗ Thu Huyền
Nam
5 Chu Ngọc Hoàng Linh (BIB: 80507) Chu Ngọc Hoàng Linh
6 Hồ Văn Nam (BIB: 83758) Hồ Văn Nam
7 Nguyễn Lê Đông (BIB: 80452) Nguyễn Lê Đông
8 Nguyễn phương Đông (BIB: 80662) Nguyễn phương Đông
9 Trần Văn Đăng (BIB: 83010) Trần Văn Đăng
10 Đinh Văn Hưng (BIB: 81683)

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Đào Mai Việt (BIB: 90297) Đào Mai Việt
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Hữu Hải (BIB: 81423) Nguyễn Hữu Hải
2 Nguyễn Đoan Hải (BIB: 83210) Nguyễn Đoan Hải