Nhóm: Hạ Long Thanh

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Bùi thị Diệu Thuần (BIB: 91688) Bùi thị Diệu Thuần
2 Trần Thị Hằng (BIB: 92995) Trần Thị Hằng
Nam
3 Nguyễn Hải Bình (BIB: 91412) Nguyễn Hải Bình
4 NGUYỄN THẾ CHÍNH (BIB: 91479) NGUYỄN THẾ CHÍNH
5 Trần Minh Dương (BIB: 93029) Trần Minh Dương
6 Vi Tuấn Hiệp (BIB: 92916) Vi Tuấn Hiệp
7 Võ Anh Tuấn (BIB: 92229) Võ Anh Tuấn
8 Vũ Ngọc Kỳ (BIB: 90785) Vũ Ngọc Kỳ
9 Vương Xuân Hồng Quang (BIB: 90324) Vương Xuân Hồng Quang
10 Đặng Quang Huy (BIB: 90194) Đặng Quang Huy
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hoàng Bích Hạnh (BIB: 83647) Hoàng Bích Hạnh
2 Hoàng Thị Huệ (BIB: 82591) Hoàng Thị Huệ
3 Nguyễn Thị Phương Liên (BIB: 80821) Nguyễn Thị Phương Liên
4 Phạm Phương Thảo (BIB: 80582) Phạm Phương Thảo
Nam
5 Bế Phúc (BIB: 81014) Bế Phúc
6 Lê Công Hai (BIB: 83657) Lê Công Hai
7 Nguyễn Văn Hồng (BIB: 83627) Nguyễn Văn Hồng
8 Trần Duy Tùng (BIB: 81406) Trần Duy Tùng
9 Vũ Đình Duân (BIB: 83209) Vũ Đình Duân
10 Đỗ Văn Hoàng (BIB: 81418) Đỗ Văn Hoàng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Thế Huy (BIB: 90765) Nguyễn Thế Huy
2 Vũ Vũ Hoàng (BIB: 90407) Vũ Vũ Hoàng
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Trọng Tiến (BIB: 83634) Nguyễn Trọng Tiến