Nhóm: Peaceful Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Phạm Thị Chiến (BIB: 92835) Phạm Thị Chiến
2 Trần Thị An (BIB: 91173) Trần Thị An
Nam
3 Bùi Huy Hoàng (BIB: 91765) Bùi Huy Hoàng
4 Nguyễn Hồng Quyến (BIB: 92968) Nguyễn Hồng Quyến
5 Nguyễn Đình Bình (BIB: 93594) Nguyễn Đình Bình
6 Phạm Văn Hưng (BIB: 92822) Phạm Văn Hưng
7 Trần Việt Trung (BIB: 92977) Trần Việt Trung
8 Đặng Tuấn Khanh (BIB: 90697) Đặng Tuấn Khanh
9 Đậu Huy Ngọc (BIB: 91461) Đậu Huy Ngọc
10 ĐINH CÔNG TRỨ (BIB: 90835) ĐINH CÔNG TRỨ
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hoàng Kiều Oanh (BIB: 83005) Hoàng Kiều Oanh
2 Lê Thị Thanh Quỳnh (BIB: 82609) Lê Thị Thanh Quỳnh
3 Nguyễn Thanh Hằng (BIB: 83600) Nguyễn Thanh Hằng
4 Nguyễn Thị Lan (BIB: 82976) Nguyễn Thị Lan
Nam
5 Hoàng Quang Khoa (BIB: 82975) Hoàng Quang Khoa
6 Lê Văn Vương (BIB: 83770) Lê Văn Vương
7 Lương Minh Tuấn (BIB: 83608) Lương Minh Tuấn
8 Nguyễn Ngọc Minh (BIB: 81561) Nguyễn Ngọc Minh
9 Nguyễn Quang Hưng (BIB: 83664) Nguyễn Quang Hưng
10 Trần Kiên Trung (BIB: 83610) Trần Kiên Trung

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Lê Anh Tuấn (BIB: 90161) Lê Anh Tuấn
2 Lê Quốc Huy (BIB: 90335) Lê Quốc Huy
3 Trần Duy Hải (BIB: 90617) Trần Duy Hải
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam