Nhóm: Peaceful Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Phạm Thị Chiến (BIB: 142244) Phạm Thị Chiến
2 Trần Thu Thảo (BIB: 142248) Trần Thu Thảo
Nam
3 Bùi Huy Hoàng (BIB: 142242) Bùi Huy Hoàng
4 Nguyễn Hồng Quyến (BIB: 142245) Nguyễn Hồng Quyến
5 Nguyễn Đình Bình (BIB: 142247) Nguyễn Đình Bình
6 Phạm Văn Hưng (BIB: 142243) Phạm Văn Hưng
7 Trần Việt Trung (BIB: 142246) Trần Việt Trung
8 Đặng Tuấn Khanh (BIB: 142239) Đặng Tuấn Khanh
9 Đậu Huy Ngọc (BIB: 142241) Đậu Huy Ngọc
10 ĐINH CÔNG TRỨ (BIB: 142240) ĐINH CÔNG TRỨ
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Hà Lưu Ly (BIB: 121233) Nguyễn Hà Lưu Ly
2 Nguyễn Thanh Hằng (BIB: 121228) Nguyễn Thanh Hằng
3 Nguyễn Thị Lan (BIB: 121227) Nguyễn Thị Lan
4 Phạm Thị Phương Nga (BIB: 121225) Phạm Thị Phương Nga
Nam
5 Hoàng Quang Khoa (BIB: 121226) Hoàng Quang Khoa
6 Lê hùng cường (BIB: 121232) Lê hùng cường
7 Lê Văn Thao (BIB: 121234) Lê Văn Thao
8 Lương Minh Tuấn (BIB: 121229) Lương Minh Tuấn
9 Nguyễn Quang Hưng (BIB: 121231) Nguyễn Quang Hưng
10 Trần Kiên Trung (BIB: 121230) Trần Kiên Trung

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Lê Anh Tuấn (BIB: 142236) Lê Anh Tuấn
2 Lê Quốc Huy (BIB: 142237) Lê Quốc Huy
3 Trần Duy Hải (BIB: 142238) Trần Duy Hải
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam