• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội
  • Racekit:25/11/2023-26/11/2023
  • Ngày thi đấu:26/11/2023