• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Hồ Chí Minh
  • Racekit:10/02/2023-11/02/2023
  • Ngày thi đấu:12/02/2023