• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Nha Trang.
  • Racekit:11/08/2023-12/08/2023
  • Ngày thi đấu:13/08/2023
Checkin - Nhận Racekit VM và Kun Marathon: 11/08/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08:00 - 18:00 Vận động viên KUN nhận BIB và bộ Racekit Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
12:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Checkin - Nhận Racekit VM và Giải chạy Kun Marathon: 12/08/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:00 - 11:00 Giải chạy KUN Marathon Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
08:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Gửi đồ: 13/08/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
01:30 Mở quầy gửi đồ Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
10:00 Đóng quầy gửi đồ Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
42km - Thời gian thi đấu: 13/08/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
02:30 - 2:45 42km khởi động Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
03:00 42km xuất phát Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
05:00 COT thứ nhất vào 05:00, đặt tại km 14
06:20 COT thứ hai vào 06:20, đặt tại km 22
08:00 COT thứ ba vào 08:00, đặt tại km 33
09:05 COT thứ tư vào 09:05, đặt tại km 39,5
09:30 COT thứ năm vào 09:30, đặt tại km 42 Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
21km - Thời gian thi đấu: 13/08/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
03:30 - 03:45 21km khởi động Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
04:00 21km xuất phát Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
6:00 21km - đóng đường chạy thứ nhất tại km 12
07:05 21km - đóng đường chạy thứ hai tại km 18,5
07:30 21km - đóng đường chạy cuối cùng tại km 21 Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
10km - Thời gian thi đấu: 13/08/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
04:40 10km khởi động Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
05:00 10km xuất phát Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
07:00 10km đóng đường chạy Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
5km - Thời gian thi đấu: 13/08/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
05:05 5km khởi động Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
05:15 5km xuất phát Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
06:30 5km đóng đường chạy Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Trao giải: 13/08/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:00 - 11:00 Lễ trao giải Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang