• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Nha Trang.
  • Racekit:11/08/2023-12/08/2023
  • Ngày thi đấu:13/08/2023