Đăng ký cá nhân
Hải Phòng 2023

Lưu ý đăng nhập

  • Bạn hãy để quản lý và chỉnh sửa thông tin đăng ký dễ dàng.
  • Nhận hình ảnh và thành tích sau khi kết thúc giải chạy

Thông tin cuộc đua

Nhận Racekit 15/12 - 16/12/2023

Ngày thi đấu 17/12/2023

Địa điểm tổ chức Thành phố Hải Phòng