VNEXPRESS MARATHON

HUẾ 2020

Đơn vị tổ chức

Đối tác đồng hành

Nhà Tài Trợ Bạc

Nhà Tài Trợ Đồng

Đơn vị tài trợ

Phân phối vé

Nhà Tài Trợ Sản Phẩm

Nhà Tài Trợ Vận Chuyển

Nhà Tài Trợ Bảo Hiểm

Đối tác truyền thông

Đối tác chuyên môn