• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
  • Ngày khởi động:09/06/2022-12/06/2022
  • Ngày thi đấu:12/06/2022