• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Ngày khởi động:30/07/2021-31/07/2021
  • Ngày thi đấu:01/08/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm